Vår första hållbarhetsrapport

Hållbar utveckling är hos Vieser mer än bara kortsiktiga prestationer. Det innebär ett engagemang för långsiktiga mål och transparenta affärsmetoder på alla nivåer i vårt företag. Vårt fokus ligger på att balansera vikten av hållbarhet och lönsamhet, där båda är lika viktiga i vår verksamhet. Rapporten sammanför vår lägesanalys och vår framtidssyn.

Kärnan i vår verksamhet är vårt engagemang för hållbarhet. Våra värderingar – Omtänksam, Samarbetsvillig, Banbrytande och Engagerad – är inte bara ord på papper, utan principer som vägleder varje beslut vi fattar. Sedan 2020 har vi gjort hållbarhet till ett viktigt strategiskt fokus och anpassat oss till principerna för hållbar utveckling. För oss är hållbarhet inte bara ett moraliskt imperativ utan också en affärsmässig nödvändighet. Det är avgörande för vårt marknadstillträde och vår långsiktiga framgång. Vi strävar ständigt efter att minska vårt miljöavtryck. Genom att hitta nya hållbara lösningar och ligga steget före marknadstrenderna driver vi inte bara vår verksamhet framåt utan stärker också vårt varumärke, ökar trovärdigheten och skapar förtroende hos våra intressenter.

Höjdpunkter från 2023

Under 2023 genomförde vi en dubbel väsentlighetsanalys och färdigställde vår hållbarhetsfärdplan. Vi gjorde också framsteg när det gäller att mäta växthusgasutsläpp för Scope 1, 2 och delvis för Scope 3, och började använda återvunnen plast i våra förpackningar. Vårt fokus på Design for Sustainability omsätts nu i vår nya produktutveckling, och vi leder Circular Economy Centre of Excellence i Paree-gruppen i samarbete med andra Paree-dotterbolag. Dessutom har alla Viesers medarbetare genomgått utbildningen i verksamhetsprinciperna före utgången av 2023.

Hållbarhet från styrning till genomförande

På Vieser börjar vårt engagemang för hållbarhet i toppen med vår styrelse, VD och ledningsgrupp. Verkställande direktören har huvudansvaret för att driva vår hållbarhetsstrategi framåt för att säkerställa att den genomförs på ett framgångsrikt sätt. Vår styrelse spelar en avgörande roll när det gäller att godkänna hållbarhetsmål, färdplan och nyckeltal. Hållbarhet är ett nyckeltal som används för att sätta resultatmål. Vår ledningsgrupp tar hållbarhetsrisker på allvar och införlivar dem i våra bredare affärsriskbedömningar. Även vår dubbel väsentlighetsbedömning 2023 undersökte också hållbarhetsrisker och möjligheter.

Annika Jyllilä-Vertigans, VD för Vieser Oy

”Som familjeföretag tar vi vårt ansvar gentemot våra intressenter på största allvar och har en sann vilja att skapa ett varaktigt, positivt arv.”

Klimat och cirkulär ekonomi

Under 2023 genomförde vi våra första beräkningar av koldioxidavtryck för år 2022, med fokus på Scope 1 och 2 samt kategorierna 1, 4, 5, 6, 7 och 9 i Scope 3. Även om vi fann att datatäckningen och kvaliteten för Scope 3 fortfarande ligger på en grundläggande nivå, blev det tydligt att Scope 3-utsläppen stod för merparten av vårt företags utsläpp. Denna insikt bekräftade oss att vårt hållbarhetsarbete och fokus bör ligga på att minska våra Scope 3-utsläpp framöver.

År 2023 deltog Vieser i utbildningsprogrammet Cirkulär design som ordnades av Design Forum Finland för att öka vår förståelse för bästa praxis inom branschen. Dessutom arbetar vi tillsammans med Paree Groups dotterbolag med ett initiativ för att minimera avfall och öka användningen av återvunnet material i våra produktions- och förpackningsprocesser. Vårt viktigaste mål är att övergå från att använda jungfrulig plast till återvunnen plast som också kan återvinnas. Dessutom håller vi på att övergå till att använda mer återvunnet material i våra produkter.

Kommande milstolpar

Vårt mål är att förbättra datakvaliteten och omfatta alla relevanta Scope 3-kategorier så att vi kan sätta Science Based Targets. Under tiden samarbetar vi aktivt med våra leverantörer för att minska energiförbrukningen och förbättra materialeffektiviteten. Eftersom vi inte äger produktionsanläggningar är samarbete fortfarande vårt mest effektiva sätt att uppnå resultat både internt och externt. Vårt fokus ligger på närmare partnerskap med leverantörer, kunder och viktiga intressenter för att arbeta mot en framtid med hållbar materialåteranvändning och återvinning.

Hållbarhet identifierades som ett viktigt strategiskt initiativ för Vieser 2020, och vi har gjort betydande framsteg mot att formalisera en färdplan som syftar till att uppnå nettonollverksamhet till 2035. Framöver kommer vi att släppa en uppdaterad rapport årligen för att visa våra framsteg.

Mer information om våra mål och åtgärder finns i vår företagsansvarsrapport för 2023 (eng.)

Läs rapport

Mer information
Tiina Pekola, Head of Marketing & Communications
Janina Ollberg, Head of Portfolio, Supply Chain & Sustainability
Annika Jyllilä-Vertigans, VD

Vieser Oy, en del av Paree-koncernen, har en avgörande roll i att förlänga byggnaders livscykel med förstklassiga golvbrunnslösningar. Viesers produkter har tillverkats i Finland sedan starten 1973.