Hållbart arv – hållbar framtid

Vieser utvecklar ständigt sitt utbud för att erbjuda de bästa lösningarna för kundernas behov. Vi är starkt värdeorienterade och hållbarhet är förankrat i vår företagskultur.

Värdedriven hållbarhet

För Vieser innebär hållbar utveckling ett åtagande för långsiktiga mål och tydliga arbetsmodeller genom hela verksamheten. Vi har kompletterande mål av lika stor vikt: att maximera både hållbarhet och vinst. Våra värderingar – Omtänksam, Samarbetande, Banbrytande och Dedikerade – förknippar oss direkt med hållbar utveckling. För oss är hållbarhet inte bara ett val, det är också avgörande för vår marknadstillgång och långsiktiga framgång. Det är viktigt att kontinuerligt minska vår fotavtryck samtidigt som vi ökar vår handavtryck genom våra verksamheter, produkter och tjänster.

Viesers hållbarhetsrapport 2023

I vår allra första hållbarhetsrapport tar vi en djupdykning i vårt senaste hållbarhetsarbete, väsentlighetsbedömning och våra framtida hållbarhetsmål.

Läs rapport

VD:s hälsning

Byggbranschen står för en tredjedel av alla gashusutsläpp på global skala, främst genom materialutgifter och energi som används under byggandet. I detta sammanhang har Vieser en avgörande roll att spela för att skydda dessa byggnader med förstklassiga golvbrunnslösningar, vars tekniska livslängd sträcker sig till cirka 60 år. Våra lösningars livslängd och kvalitet är vårt viktigaste bidrag till ansvarsfulla affärer, överdimensionerade i sin övergripande effekt. Även om detta är positivt räcker det inte: Vi lyfte upp hållbarhet som ett av våra viktigaste strategiska initiativ att ta oss an 2020 och med det har vi nu tagit steg för att formalisera en färdplan framåt med att minimera vårt fotavtryck som det initiala målet för nettonoll till 2035.

Annika Jyllilä-Vertigans

”Våra lösningars livslängd och kvalitet är vårt viktigaste bidrag till ansvarsfulla affärer”

Viesers hållbarhetsresa – nyckelinsikter och siffror

På Vieser ligger ansvaret av hållbarhet på styrelse, VD och ledningsgrupp. Hållbarhetsfrågor diskuteras regelbundet på styrelsemötena tillsammans med andra affärsprioriteringar. Hållbarhet är ett av de prestationsmått som används av högsta ledningen för att sätta upp mål, och Viesers ledningsgrupp utvärderar hållbarhetsrisker som en del av sin affärsriskbedömning.

Dubbel väsentlighetsbedömning genomförd 2023

År 2023 genomförde Vieser en dubbel väsentlighetsbedömning för att identifiera, utvärdera och prioritera miljömässiga och sociala hållbarhetseffekter, risker och möjligheter. Det syftade också till att ge insikter för att vägleda framtida åtgärder genom att anpassa affärsstrategier, mål och styrning därefter. Utvärderingen omfattade hela värdekedjorna, inklusive både interna och externa aktiviteter. Som ett resultat av detta identifierades sex väsentliga ämnen: klimatförändringar, resursanvändning och cirkulär ekonomi, egen arbetskraft, arbetare i värdekedjan, konsumenter och slutanvändare samt affärsbeteende. Dessa ämnen kommer att vägleda Viesers hållbarhetsarbete och rapportering i framtiden.

Klimatförändringar, resursanvändning och cirkulär ekonomi, egen arbetskraft, arbetare i värdekedjan, konsumenter och slutanvändare och affärsbeteende är sex viktiga ämnen som kommer att vägleda Viesers hållbarhetsarbete och rapportering i framtiden.

Utsläpp av växthusgaser – Scope 1, 2 och 3

Viesers totala koldioxidavtryck 2023 uppgick till 580 tCO2. Detta nummer inkluderar Scope 1, 2 och 3, delvis (kategorierna 1, 4, 6, 7 och 9). Scope 1 & 2 genererade 37 tCO2 (8%) medan Scope 3 genererade majoriteten av utsläppen 533 tCO2 (92%). I Scope 3 var kategori 1, köpta varor och tjänster, den största källan till utsläpp 507 tCO2. Vieser äger inga tillverkningsanläggningar varför köpta varor och tjänster står för merparten av utsläppen. Vårt mål är att förbättra datakvaliteten och täcka alla Scope 3-kategorier för rapporteringsåret 2025 och sätta det som basår. När vi har uppnått det strävar vi efter att sätta upp vetenskapsbaserade mål (Science Based Targets).

Vieser strävar efter att förbättra datakvaliteten och täcka alla Scope 3-kategorier för rapporteringsåret 2025.

Personalen är vår största tillgång

Vi på Vieser tycker att det är viktigt att våra medarbetare mår bra och trivs på jobbet. Därför samarbetar vi med Paree Group för att erbjuda HR-tjänster som främjar en positiv arbetsmiljö och stöttar våra medarbetares välbefinnande och karriärutveckling. Tillsammans strävar vi efter social hållbarhet genom våra mål för 2023 och framtiden, som inkluderar talangutveckling och kompetenshöjning. På så sätt skapar vi en trygg och stöttande arbetsplats för alla våra anställda.

Vieser är engagerade i att främja jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. Genom att följa lagarna om jämställdhet och likabehandling har vi uppnått resultat – 56 % av vår personal är kvinnor och de innehar 60 % av chefsbefattningarna. Dessutom har vi kontinuerligt samlat feedback från våra anställda genom en årlig medarbetarundersökning med hjälp av en extern partner. Vi är stolta över att People Power Index nyligen betygsatte vår prestation som utmärkt, med nivå sju (81,4/AAA) på den sjugradiga skalan.

Business Conduct

På Vieser ser vi ansvar som en kollektiv strävan. Att känna till och följa tillämpliga lagar och förordningar är ett grundläggande krav för oss alla. År 2023 lanserade vi vår Code of conduct som inkluderar till exempel allmänna riktlinjer om anti-korruption, miljöfrågor, mänskliga rättigheter och förebyggande av trakasserier. I slutet av 2023 hade 100 % av Viesers anställda genomgått utbildningen, klarat testet och anslutit sig till vår kod. Dessutom har Vieser en whistelblowing-kanal tillgänglig för sina interna och externa intressenter. Hittills är vi inte medvetna om några brott mot vår uppförandekod och inga meddelanden skickades via whistelblowing-kanalen 2023.

Framtida hållbarhetsfokusområden

I framtiden är Vieser engagerad i hållbart företagande helt enkelt för att det är rätt sak att göra. Eftersom hållbarhet är kärnkomponenten i beslutsfattande kommer hållbarhet att ingå i Viesers incitamentsprogram från 2024. Att engagera oss i hållbara affärer innebär också att vi uppfyller efterlevnadsrelaterade krav och vidtar systematiska åtgärder för att följa hållbarhetslagar, förordningar och uppförandekoder. Vi inser också de ökande kundernas förväntningar och krav inom byggbranschen och är inställda på att positionera oss som branschledare inom hållbarhet. För att främja hållbar innovation såsom initiativ inom cirkulär ekonomi, kartlägger Vieser kontinuerligt nya affärsmöjligheter med strategiska partners.

Viesers första hållbarhetsrapport är ett konkret steg framåt på vår resa mot att anpassa vårt varumärke och vår kommunikation med hållbarhetsprinciper. Senare under 2024 påbörjar vi intern utbildning i hållbarhetskommunikation samt pilotförberedelserna för CSRD-rapportering för att möta de europeiska hållbarhetsrapporteringsstandarderna i framtiden.

Mer hållbart byggande – tillsammans med branschaktörerna

Vieser är medlem i Green Building Council Finland, och tillsammans med Paree Group, i flera andra organisationer, inklusive FIBS ry, UN Global Compact, The Association of Finish Work, Chamber of Commerce and Family Business Association (Perheyritysten liitto). Vårt mål med att delta är att delta i diskussion, förstå de systemiska problemen med hållbarhet, identifiera affärsmöjligheter, lära av våra intressenter och ge våra anställda möjligheter till hållbarhetsutbildning, i syfte att stödja vår verksamhet och hållbarhetsarbete.

Läs våra senaste hållbarhetsnyheter

Vår första hållbarhetsrapport

EPDer för Viesers golvbrunnar

Miljöproduktdeklarationer beviljade för Viesers fyra produktgrupper

Reparationsprojektet T:O – mätbara våtrum och reparationer

Kontakta oss Kontakta oss